Многоредово

До:
Клон:
Адрес:
Платете на - име на получателя:
IBAN на получателя:
BIC:
При банка - име на банката на получателя:
Вид валута: Обща сума:
Сума с думи:
Дата на документите:
Вид плащане: 

Сума: 
Основание за плащане:
Още пояснения:
Вид док: Номер на док: Дата на док:
Период, за който се отнася:
Задължено лице - наименование на юрид. лице
или трите имена на физическото лице:
Булстат на зад. лице:
ЕГН на зад. лице:
ЛНЧ на зад. лице:
Наредител - юрид. лице или името на физ. лице:
IBAN на наредителя:
BIC на наред.:
Платежна система:
Такси:
Дата на изп.:
Вид плащане: