Преводно нареждане / Вносна Бележка

Дата на документа:
До:
Клон:
Адрес:
Платете на - име на получателя:
IBAN на получателя:
BIC:
При банка - име на банката на получателя:
Вид плащане: Вид валута: Сума:
Сума с думи:
Основание за плащане:
Още пояснения:
Вид док.: Номер на документа:
От дата (ддммгггг): До дата (ддммгггг):
Задължено лице - наименование на юрид.
лице или трите имена на физическото лице:
Булстат на зад. лице:
ЕГН на зад. лице:
ЛНЧ на зад. лице:
Наредител - юрид. лице или името на физ. лице:
IBAN на наредителя:
BIC на наред.:
Платежна система:
Такси:
Дата на изп.:
Вид плащане: