Разходен касов ордер

Организация:
Булстат: №:
Дата на документа:
Да се брои на лицето /име на лицето/:
Адрес:
Лична карта /паспорт/, издадена на, от:
Представител на:
Пълномощно №/дата:
За:
Сбор на суми:
Сумата:
Словом: