РЕНТАБИЛНОСТ

Приходи от продажби
Разходи за оперативната дейност

ПОКУПКА ИМОТ / МПС

Вид на таксата
Година
Община
Стойност

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ

Нетни приходи от дейността
Разходи за дейността
Финансов резултат
Собствен капитал
Привлечен капитал
Краткосрочни пасиви (КП)
Материални запаси (МЗ)
Краткосрочни вземания (КВ)
Краткосрочни инвестиции (КИ)
Парични средства (ПС)

ПРОСТА ЛИХВА

Лихвена база
Главница
Годишен лихвен процент
Начална дата (първи ден с олихвяване)
Крайна дата (първи ден без олихвяване)

ЛИХВИ ВЪРХУ ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ СЛЕД 2013 г.

Вид на задължението
Главница
Начална дата
( първи ден с олихвяване )
Крайна дата
( първи ден без олихвяване )

ТРУДОВ СТАЖ ( ИЗЧИСЛЕНИЯ НА НОИ )

>
Начална дата ( първи ден в осигуряване )
Крайна дата ( първи ден без осигуряване)
Работни часове ( по договор )
Пълно работно време ( за длъжноста )
Брой дни без осигуряване

КАЛКУЛАТОР ДДС

Сума
ДДС данъчна ставка в %
Сумата

СБОР ТРУДОВ СТАЖ

Години:
Месеци:
Дни:
Години:
Месеци:
Дни:
Години:
Месеци:
Дни:
Години:
Месеци:
Дни:
Години:
Месеци:
Дни:

СБОР ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ

Години:
Месеци:
Дни :
Часове:
Години:
Месеци:
Дни:
Часове:
Години:
Месеци:
Дни:
Часове:
Години:
Месеци:
Дни:
Часове:
Години:
Месеци:
Дни:
Часове:

Sorry, but your browser does not support WebGL!